1. Training // suprafete parametrice reactive // reactive parametric surfaces

1. Training

scroll down for the english version.

versiunea [ro]:

_audiența:

arhitecți, peisagiști, urbaniști, studenți, ingineri

_când:

23-26 Aprilie 2010

_unde:

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Bucuresti

_scop

introducere in specificitățile proiectării parametrice și in logica funcțională a softwareului – Grasshopper + Rhino

testarea unor tehnici parametrice pe baza unei teme date – suprafețe parametrice reactive

testarea și prototiparea la scara redusă a unor metode și tehnici dezvoltate – fabricație digitală la scară redusă a prototipurilor

exportarea grafică și post procesare a materialului dezvoltat ca solutii de proiectare – prezentarea solutiilor și expozitie

_infrastructură

se vor pune la dispoziția fiecărui participant :

– fișiere Grasshopper pregătite special;

– documentație specifică abordării;

– rețea wifi cu acces la internet;

#fiecare participant este rugat să își aducă propriul laptop. software trial va putea fi folosit pe propriul calculator pe toată durata trainingului.

_format

prelegeri – introducere în arhitectura parametrică

sesiuni interactive de învățare a uneltelor de programare parametrică – Grasshopper și Rhino

atelier de proiectare, dezvoltare soluție pe grupuri de lucru și prezentare finală

_condiții

Cunostințe minime de operare în Rhino v4.0 sunt de preferat pentru a putea accesa trainingul de Grasshopper, dar nu sunt neapărat necesare.

_preselecție

Datorită numarului limitat de locuri disponibile se va realiza o preselecție a candidaților pe baza unui material la alegere ce se va inscrie pe un format A4 la 150 dpi, fișier pdf sau jpg.

Acest material va cuprinde o scurtă descriere a intenției de a participa, precum și o demonstratie a capacităților de manipulare a unor tehnici digitale (de preferat utilizarea Rhino, dar nu exclusiv).

Toate materialele vor fi trimise la: dt.arch.lab@gmail.com.

Data limita inscriere / trimitere material – 18 Aprilie 2010.

Pentru întrebări: dt.arch.lab@gmail.com.

_cine:

Ionut Anton – http://blog.idz.ro

Dimitrie Stefanescu – http://improved.ro/blog

_parteneri:

_sponsori:


[en] version:

_audience

architects, landscapers, urban planners, students, engineers

_when

23 – 26 April 2010

_where

„Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest

_goal

introduction in the specifics of parametric design and the functional logic of the software – Grasshopper + Rhino

testing of parametric tecniques with a given problem – parametric reactive surfaces

graphical export and post processing of the developed material as design solutions – exhibition of the works

_infrastructure

each participant will have access to:

– Grasshopper files specially prepared;

– approach specific documentation;

– wireless internet;

# each participant is kindly asked to bring his/hers own laptop. trial version of the software can be used for the whole duration of the event.

_format

lectures – introduction in parametric architecture

interactive learning sessions – tools for parametric development – Grasshopper and Rhino

design studio – development of a  solution within working groups and final presentation

_conditions

Minimum Rhino v4.0 operating skills are proffered to access the training, but are not a necessity.

_preselection

Due to a limited number of available places, a pre-selection of the applications will be made based upon a choice of material by each candidate which will be submitted in a A4, 150 dpi format pdf or jpg file.

This material will consist of a short intend description, and a demonstration fo the skills to manipulate some digital technique (preferably Rhino, but not exclusively).

All materials will be sent to: dt.arch.lab@gmail.com.

For any questions please refer to: dt.arch.lab@gmail.com.

_who:

Ionut Anton – http://blog.idz.ro

Dimitrie Stefanescu – http://improved.ro/blog

_partners:

_sponsors:


Reclame

Laboratorul de Tehnici Digitale in Arhitectura s-a format

[ro] version:

Astazi, 31 Martie 2009, avem placerea de a anunta formarea unui Laborator de Tehnici Digitale in Arhitectura.

[Ce isi propune]

In contextul arhitecturii contemporane, proiectarea prin cercetare se statueaza ca practica curenta in mediile academice dar si profesionale. Laboratorul de Tehnici Digitale in Arhitectura (dt.arch.lab) isi propune crearea unui mediu de cercetare in arhitectura propulsat de colaborare intre multiple discipline stiintifice si artistice, cu legaturi in mediul digital, favorizand schimbul de idei si unelte in sistem „open source” ce isi propune sa testeze, sa critice si sa dezvolte noi metode de proiectare.

Printr-o serie de workshopuri, cursuri, prelegeri, seminarii, Laboratorul de Tehnici Digitale (dt.arch.lab) ofera participantilor si cercetatorilor oportunitatea de a lucra in echipe in vederea cercetarii in arhitectura contemporana avand la baza o serie de unelte digitale contemporane ce variaza de la produse software la sisteme de manufacturare digitala.

[Proiectare prin cercetare]

Mediul de dezvoltarea a proiectelor dt.arch.lab este unul de inovatie continua, in dezvoltare accelerata, pluridisciplinar, similar cu cel din activitatea profesionala contemporana, in care proiectarea prin experiment este testata, evaluata si perfectionata, avand ca scop producerea / dezvoltarea unor noi metode de proiectare ce vin in contrapunct arhitecturii de pana astazi, proiectelor si a discursurilor asociate.

Fara a desconsidera rolul traditional profesional al arhitectului, explorarile contemporane ale arhitecturii si a noilor interfete ale proiectarii sugereaza o nevoie a noii generatii de proiectanti de a-si apropia aceste noi metode de proiectare.

[Colaborare]

Toate proiectele dt.arch.lab sunt vazute ca propuneri colective, generate de grupuri autonome ce se comporta ca noduri in interiorul laboratorului si a caror cercetare este bazata pe o serie de diagrame informationale, modele si scripturi folosite in comun.

[Scopul cercetarii]

Cercetarea in cadrul dt.arch.lab se va desfasura in jurul tehnicilor oferite de mediul digital si a uneltelor oferite de acesta. Aceste unelte, a caror dezvoltare a fost accelerata in ultimii ani de catre factori precum performanta in design, explorare formala, manufactura digitala, cautari formale, sunt bazate pe posibilitatea traducerii actului arhitectural intr-o serie de reguli simple ce pot fi implementate in sisteme informatice. Astfel, arhitectura ca si un sitem de reguli, poate sa raspunda unei varietati foarte mari de variabile de mediu, producand rezultate vizibile intr-un timp foarte scurt, permitand arhitectilor sa ia decizii informate asupra designului si sa performeze modificari aproape in timp real.

Uneltele mediului digital vor fi obiectul cercetarii dt.arch.lab, iar prin testarea performantelor, a modalitatilor de valorificare, a domeniului de aplicabilitate, printr-o continua critica a metodelor si a principiilor discursului arhitectural promovat si prin dezvoltarea uneltelor existente, dar si propunerea de noi unelte, Laboratorul isi propune sa fie un varf de lance in domeniul cercetarii arhitecturale in mediul digital in vederea intelegerii modelelor existente, optimizarea lor, dar si propunerii de noi solutii.

[Campul cercetarii]

Uneltele mediului digital vor fi direcționate înspre trei mari câmpuri ale cercetării :

–          Teoria parametricismului

–          Performanta în arhitectura

–          Manufactura digitala

–          Unelte digitale in proiectare

[Abordare]

dt.arch.lab propune o abordare holistica a procesului de proiectare, de la concept, prin studierea surselor de documentare, pana la analiza critica a obiectului finit, prin intermediul unei serii de prototipuri virtuale și reale ale proceselor arhitecturale. Prototiparea fizica este tot atât de necesara procesului de proiectare precum cea virtuala, având în vedere că traducerea conceptelor arhitecturale din mediul digital în realitate este vitala studiului conceptual, de proiectare și de manufactura ce urmăresc un obiect din digital în real.

[en] version:

Today, the 31st of March 2010, we have the pleasure of aanouncing the birth of the Digital Tehnology in Architecture Lab.

[What Does it Stand for]

In the context of contemporary architecture, design by research has earned it’s place as a current practice both in academic and profesional environments. The Laboratory for Digital Tehnology in Architecture (dt.arch.lab) offers a research environmentin architecture based upon collaboration of multiple science and art fields, with roots in the digital environment, favorizing ideas and tooling exchange in an open-source system, which will prototype, test, criticise and develop new design processes.

By teh aid of a series of workshops, lectures, talks and studios, the Laboratory for Digital Tehnology in Architecture (dt.arch.lab) will offer its participants and researchers an opportunity to work in teams with the aim of research in current architectural practises with the aid of a series of contemporary digital tools that vary from software to digital manufacturing systems.

[Design by Research]

The working environment of dt.arch.lab is one of continuous innovation, in accelerated development, pluridisciplinar aproach, very similar to current conteporary high end practice, in which designs by experiment are tested, evaluated and optimized, with an end of producing / developing new design processess which come as a countepoint to architecture up to now and its associated discourses.

Without disconsidering the traditional purpose of the architect, contemporary explorations in architecture and the new interfaces of design suggest a need of a new generation of designers that can controll and incorporate these new design processes.

[Collaboration]

All the projects at dt.arch.lab are seen as collective proposals, generated by autonomous groups that act like nodes inside the lab, their research beeing based upon a common ground made of a series of informational diagrams, working methods and scripts.

[Goal of the Research]

Research in the dt.arch.lab will develop arround the tehcniques offered by the digital environmnet and the tools it has to offer. These tools, whose accelerated development in the last years has been infised by different inputs like performance in design, formal exploration, rapid manufacturing, complexity theories, form-finding, are based upon the posibility of translating the actual architectural process into a series of simple rules that can be implemented in a computational environment. Therefore architecture, like a sytem of rules, can respond to a great variety of environment variables, producing visible results in a very short time, allowing architecs to take informed decisions about their design and to perform modifications almost in real time.

The tools of the digital environment will be the focus of the research in the dt.arch.lab, and by testing their performance, value, applicability, and by a continous feedback and critic point of view of the processes and theories of the promoted architectural dicourse, and by the development of new and existing tools, the Lab aims at becoming a spearhed in the research of architecture in the digital environment by understanding existing models, optimizig them but also by developing new solutions.

[Field of Research]

The tools of the digital environment will be directioned towords three big field of research:

– Parametrics theory

– Performance in architecture

– Digital manufacturing processes

– Digital design tools

[Approach]

dt.arch.lab aims at a holistic approach of the design process, starting from the concept, by studying the sources of design, up until the critics of the end product, done through a series of virtual and phisical prototypes of the architectural process. Phisical prototyping is as needed as virtual one, since leaving the digital environment and entering the real world of the architectural concepts is vital to the study of the conceptual, design and fabrication processes which follow and object from the digital to the real.